Algemene voorwaarden van:

Herbe V.O.F.

Paramariboweg 43

7333 PA Apeldoorn

inschrijfnummer K.v.K.: 74504215

Toepasselijkheid, definities

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van koop/verkoop - al dan niet tot stand gekomen via onze website www.herbe.nl - en op al onze overeenkomsten van opdracht die wij met u sluiten.
 • Indien (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
 • Wij leveren alleen aan zakelijke kopers/opdrachtgevers. Om die reden zijn alle bepalingen in deze algemene voorwaarden geschreven voor zakelijke kopers/opdrachtgever en niet voor consumenten. Met “consument” bedoelen wij: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 • Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:
 • aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;
 • schriftelijk: per brief, e-mail, fax of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;
 • documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeeld door u of ons te verstrekken tekeningen, schetsen, ontwerpen, bedrijfslogo’s e.d.
 • informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens.
 • opdracht: een opdracht tot het borduren of bedrukken van (bedrijfs-)kleding.
 • zaken: onze producten op het gebied van (bedrijfs-)kleding, signalatiekleding, veiligheidsschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen en aanverwante producten. Dit betreft zowel uit ons assortiment te leveren zaken als in uw opdracht bewerkte (geborduurde of bedrukte)

(bedrijfs-)kleding/overige zaken.

Aanbod

 • Tenzij wij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding herroepen.
 • Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 • Indien wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen aanpassen.
 • Ons aanbod, onze prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
 • Aan u getoonde of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, stoffen, afmetingen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 • De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven ons eigendom. Zodra wij dit vragen, retourneert u deze aan ons. De kosten hiervan zijn voor uw rekening.

Totstandkoming overeenkomsten

 • De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Indien uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.
 • Wij zijn pas gebonden aan:
 • een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
 • mondelinge afspraken;
 • aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij - zonder uw bezwaar - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken zijn begonnen.

 • Tenzij wij op onze website anders vermelden, zijn wij pas aan een bestelling via de website gebonden, nadat wij de bestelling schriftelijk - bijvoorbeeld door een automatisch bericht - aan u hebben bevestigd.

Koop op afstand – uitsluiting bedenktijd en ontbindingsrecht

 • Zoals aangegeven in artikel 1 lid 5 leveren wij uitsluitend aan zakelijke kopers/opdrachtgevers en niet aan consumenten. Wat betekent dit? Bent u een consument en plaatst u toch een bestelling via onze website? Dan kunt u zich niet beroepen op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen en het daaraan gekoppelde ontbindingsrecht zoals opgenomen in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek. Wij sluiten deze bedenktijd en het ontbindingsrecht uitdrukkelijk uit.
 • Bent u een consument en wilt u een geleverde zaak retourneren omdat deze niet voldoet aan de overeenkomst? Dan gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Vergoeding, prijzen

 • Onze in een aanbod of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 • Tenzij wij met u voor een opdracht een vaste vergoeding overeenkomen, berekenen wij onze vergoeding op basis van een stuksprijs per kledingstuk.
 • Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij de hoeveelheid werk niet goed hebben ingeschat, mogen wij een overeengekomen vaste vergoeding verhogen, mits de inschattingsfout ons niet te verwijten valt en wij de opdracht in redelijkheid niet kunnen uitvoeren tegen de overeengekomen vergoeding.
 • Bij spoedopdrachten mogen wij aan u een toeslag berekenen.
 • Indien wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen/vergoeding hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden betreffen wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van benodigde onderdelen/materialen of wijzigingen in de tarieven van ingeschakelde derden.

Inschakelen van derden

Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Uw (algemene) verplichtingen en informatie

 • U zorgt ervoor dat:
 • u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie - zoals logo’s, foto’s, kleuren/kleurnummers, lettertypes e.d. bij opdrachten - tijdig aan ons verstrekt;
 • u eventuele door u te verstrekken kledingstukken tijdig en in goede staat aan ons verstrekt;
 • door u verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.
 • U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het incorrect/onvolledig zijn van deze informatie.
 • Wij houden alle informatie die wij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van/over u verkrijgen geheim, slaan deze op zorgvuldige wijze op en verstrekken deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien voornoemde informatie persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) betreft, verwerken wij die informatie conform deze verordening en melden wij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van het verlies/tenietgaan van deze informatie, tenzij:
 • de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid;
 • aansprakelijkheid voortkomt uit de AVG.

Tenzij wij anders overeenkomen, bewaart u altijd het origineel of een kopie/back-up van de aan ons verstrekte informatie.

 • Indien u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden voldoet, mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.
 • Indien u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming te vragen.

Specifieke bepalingen bij opdrachten/bewerkte zaken

 • Voordat wij de overeengekomen zaken voor u bewerken (borduren of bedrukken), leggen wij een proefdruk/proefafbeelding ter goedkeuring aan u voor. U controleert deze proefdruk/proefafbeelding zorgvuldig en geeft ons zo spoedig mogelijk uw reactie hierop. Indien nodig, passen wij de proefdruk/proefafbeelding aan en leggen deze nogmaals ter goedkeuring aan u voor. Pas na uw schriftelijke akkoord, nemen wij de te bewerken zaken in productie.
 • Indien wij al goedgekeurde proefdrukken/proefafbeeldingen moeten wijzigen, geldt dit als meerwerk en mogen wij de hieruit voortvloeiende meerkosten aan u doorberekenen.
 • Indien de door u gewenste bewerking (bijvoorbeeld de wijze van bedrukking) van de zaken afwijkt van de gebruikelijk methoden die geschikt zijn voor deze zaken, garanderen wij niet dat de gewenste bewerking geschikt is, tenzij wij dit schriftelijk aan u bevestigen.
 • Bij een opdracht tot het bedrukken van zaken spannen wij ons altijd in de door u gewenste kleuren/kleurnummers zoveel mogelijk te benaderen, maar wij kunnen nooit garanderen dat het exact dezelfde kleur wordt. Dit hangt mede af van het te bedrukken materiaal en de achtergrondkleur waarop de bedrukking moet plaatsvinden.
 • In beginsel bewerken wij alleen door ons zelf geleverde zaken. Indien wij - bij wijze van uitzondering - door u aangeleverde kledingstukken of overige zaken voor u bewerken zijn onze gebruikelijke garanties niet van toepassing. Dit geschiedt dan geheel op uw risico. Wij zijn niet aansprakelijk als de bewerking mislukt of het niet het overeengekomen/door u gewenste resultaat oplevert.
 • Bedrukkingen/borduursels kunnen bij blootstelling aan UV licht onderhevig zijn aan verkleuringen.
 • Bij het onderhoud en wassen van bewerkte kleding moet u altijd rekening houden met het in de kleding aanwezige was-label en handelen volgens de door ons aan u verstrekte “wasvoorschriften gepersonaliseerde kleding of bedrukte kleding”.
 • In uw opdracht bewerkte zaken nemen wij niet retour, tenzij er sprake is van een terechte klacht over deze zaken.
 • Meer- en minderwerk komen wij schriftelijk met u overeen. Onder meerwerk wordt in ieder geval verstaan:
 • alle op uw verzoek of noodzakelijkerwijs uit de opdracht voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht;
 • nabestellingen op een zodanig tijdstip dat wij opnieuw de noodzakelijke voorbereidende handelingen moeten verrichten, bijvoorbeeld het aanmaken van een borduurkaart.

Wij mogen de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk bij u in rekening brengen.

Online Kleding Management Systeem

Ons Online Kleding Management Systeem biedt u de mogelijkheid online uw bedrijfskleding te bestellen en beheren. Indien u gebruik maakt van ons Systeem voeren wij eenmalig de door u gewenste medewerkers met het bijbehorende kledingpakket, de maten en het eventuele budget voor u in. Hierna kunt u/kunnen uw medewerkers het Systeem zelf gaan gebruiken. U bent vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor de juiste bestellingen, maten, budgettering/eventuele budgetoverschrijdingen e.d. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verkeerde bestellingen e.d.

Levering, termijnen, uitvoering en voortgang overeenkomst

 • Wij spannen ons in de levering/opdracht tijdig uit te voeren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.
 • Indien de aanvang, voortgang of afronding van de opdracht of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
 • u niet tijdig alle noodzakelijke informatie aan ons verstrekt;
 • wij niet tijdig kunnen beschikken over door u aan te leveren kledingstukken/overige zaken
 • u niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling voldoet;
 • er sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;

hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn(en) en op vergoeding van de hiermee gemoeide (extra) kosten en schade.

 • Wij mogen de overeenkomst in delen uitvoeren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
 • Het risico voor te leveren zaken gaat op u over op het moment dat deze zaken ons pand/magazijn/terrein verlaten of wij u hebben geïnformeerd dat u de zaken kunt afhalen. Verzending of transport van de zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de verzending of het transport.
 • Wij mogen de (bestelde/voor de opdracht benodigde) zaken voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de opdracht niet kunnen uitvoeren, de zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren of u de zaken niet afhaalt en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons in de gelegenheid stelt de opdracht alsnog uit te voeren/de zaken alsnog te leveren of u de zaken alsnog afhaalt.
 • Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw (afname-)verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst door een aan u gerichte schriftelijke verklaring geheel/gedeeltelijk ontbinden, de bestelde zaken aan derden verkopen en al in het kader van de opdracht bewerkte zaken vernietigen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op een vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving noch ons recht om alsnog nakoming van u te vragen.
 • Indien aan de orde, wijzen wij u op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen e.d. in/bij de door of namens u:
 • verstrekte informatie;
 • voorgeschreven/gewenste technieken, werkwijzen e.d.;
 • gegeven aanwijzingen;
 • ter beschikking gestelde of voorgeschreven kledingstukken/overige zaken;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie/levering en wij hiermee bekend zijn of kunnen zijn.

 • Wij informeren u ook over de gevolgen voor overeengekomen vergoedingen, prijzen en termijnen:
 • bij door u gewenste wijzigingen in een bestelling/opdracht;
 • indien ons bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze - door onvoorziene omstandigheden - niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

Klachten

 • U moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, afwijkingen in aantallen, onjuiste geleverde maten/kleuren e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst aan ons melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn geleverd.
 • Overige klachten over de geleverde zaken meldt u direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico.
 • Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.
 • Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.
 • U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt ons alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het verzend- of transportrisico berust altijd bij u.
 • Geen klachten zijn mogelijk over:
 • onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen indien deze onvolkomenheden/eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;
 • verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen - al dan niet tussen verschillende leveringen - voor zover het in onze branche geaccepteerde afwijkingen betreft;
 • fouten in al goedgekeurde proefdrukken/proefafbeeldingen;
 • de kwaliteit van bewerkingen op door u zelf aangeleverde kledingstukken/overige zaken;
 • zaken die na ontvangst door u zijn bewerkt;
 • ritsen die stuk gaan, als dit te wijten is aan de wijze waarop u het kledingstuk (en daarmee de rits) behandelt. Denkt u - bijvoorbeeld - aan stenen sjouwen e.d. waarbij u met dit zware materiaal tegen de rits aanloopt.

Garanties

 • Wij voeren de overeengekomen leveringen en bewerkingen naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.
 • Wij staan gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 • Bij het gebruik van voor een opdracht benodigde (bewerkings-)materialen baseren wij ons op informatie van de fabrikant/leverancier over de eigenschappen hiervan. Geeft de fabrikant/leverancier voor door ons geleverde zaken of bedoelde materialen een garantie? Dan geldt die garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.
 • Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel dan het gebruikelijke doel? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.
 • Geen beroep op een garantie is mogelijk bij gebreken, kwaliteitsverlies of aantasting van de zaken ontstaan bij blootstelling aan vocht, UV licht, schimmels of andere stoffen/aspecten dan hetgeen waartegen de zaken normaliter in redelijkheid bestand zijn.
 • U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de zaken overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.
 • Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken, het alsnog - kosteloos en op de juiste wijze - uitvoeren van de overeengekomen bewerking dan wel een terugbetaling van/korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

Aansprakelijkheid

 • Buiten de expliciet met u overeengekomen of door ons gegeven garanties, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 • Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • U moet alle noodzakelijke maatregelen nemen ter voorkoming of beperking van de schade.
 • Indien wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering, is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 • Uiterlijk binnen 6 maanden nadat u bekend bent/had kunnen zijn met de door u geleden schade moet u ons hiervoor aanspreken.
 • Indien wij onze werkzaamheden/leveringen verrichten aan de hand van door/namens u verstrekte documenten, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 • Indien u kleding/andere zaken voor bewerking beschikbaar stelt, zijn wij nooit verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van (de materialen van) deze kleding/zaken noch voor de invloed die de kwaliteit, het materiaal e.d. van de kleding/andere zaken op het eindresultaat hebben.
 • Wij zijn niet aansprakelijk - en u kunt geen beroep doen op toepasselijke garanties - indien de schade is ontstaan door:
 • ondeskundig gebruik of gebruik/onderhoud/behandeling van de zaken in strijd met de door/namens ons verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen, wasvoorschriften e.d.;
 • uw ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken;
 • fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door u aan ons verstrekte/voorgeschreven informatie of in de door u aan ons ter beschikking gestelde kleding/overige zaken;
 • aanwijzingen of instructies van/namens u;
 • of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;
 • of doordat door/namens u (reparatie-)werkzaamheden of wijzigingen/bewerkingen aan de geleverde zaken zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 • U bent in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart ons voor aanspraken van derden.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan onze opzet en/of bewuste roekeloosheid of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

Betaling

 • Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.
 • Bij bestellingen via onze website, moet u betalen op de wijze zoals aangegeven op de website.
 • Tenzij wij anders overeenkomen of op de website anders wordt vermeld, moet u binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien u niet binnen deze termijn bezwaar maakt.
 • Heeft u niet binnen de betaaltermijn volledig betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.
 • Indien uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van

€ 40,00.

 • Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 • Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst - zonder nadere ingebrekestelling, door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog heeft betaald of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, indien wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.
 • Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt deze betrekking heeft op een latere factuur.
 • U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook indien u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Eigendomsvoorbehoud

 • Alle zaken die wij vanuit de overeenkomst aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze vorderingen:
 • voor verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden;
 • wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 • U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 • U informeert ons direct, indien derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken.
 • Zolang u de zaken onder u heeft, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom.
 • U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverzekerd. Op ons eerste verzoek geeft u ons inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 • Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op het eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken terugnemen. Dit tast onze rechten op het - zonder nadere ingebrekestelling, door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden van de overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente niet aan.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Tenzij wij anders overeenkomen, zijn wij of de fabrikant/toeleverancier de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met of behoren tot de door ons in het kader van de overeenkomst geleverde/vervaardigde zaken en documenten. Alleen wij dan wel de fabrikant/toeleverancier mogen deze rechten uitoefenen.
 • Dit betekent - onder meer -, dat u de door ons geleverde/vervaardigde:
 • documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, niet mag vermenigvuldigen, niet aan derden mag geven noch derden hierin inzage mag geven;
 • zaken of delen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.;
 • zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Verstrekt u informatie aan ons, zoals logo’s, foto’s e.d.? Dan garandeert u dat deze informatie geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. U bent aansprakelijk voor schade die wij door dergelijke inbreuken lijden en vrijwaart ons voor aanspraken van deze derden.

Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 • Wij mogen de overeenkomst - zonder nadere ingebrekestelling door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden wanneer u:
 • in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiervoor is gedaan;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.
 • U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Overmacht

 • Bij overmacht aan uw of onze zijde, mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of de nakoming van onze verplichtingen voor een redelijke termijn opschorten zonder dat wij een schadevergoedingsplicht jegens u hebben.
 • Overmacht aan onze zijde betreft: een niet-toerekenbare tekortkoming van ons, onze toeleverancier/fabrikant of de door ons ingeschakelde derden of andere zwaarwegende redenen aan onze zijde waardoor wij niet kunnen nakomen.
 • In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:
 • oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen onze organisatie of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;
 • verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
 • bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;
 • door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende maatregelen, gebrek aan materialen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 • Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan moet u uw (betalings-)verplichtingen tot aan dat moment wel nakomen.

Annulering, opschorting

 • Indien u de bestelling of opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor alle gemaakte kosten en onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding.
 • U vrijwaart ons voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 • Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.
 • Vraagt u ons de uitvoering van de overeenkomst op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden/leveringen per direct opeisen en in rekening brengen. Dit geldt ook voor gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en uren die wij/door ons ingeschakelde derden op dat moment al hebben gereserveerd voor de opschortingsperiode.
 • Kosten die wij maken voor het hervatten van de uitvoering zijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 • Op onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) sluiten wij uit.
 • Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigingsplaats.
 • Indien u gevestigd bent buiten Nederland, mogen wij ervoor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat van uw vestigingsplaats.

Datum: 5 mei 2020